Strażak uczy ratować – V edycja kampanii edukacyjnej w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie

W dniu 27 września 2018 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Lubartowie przeprowadzono piątą edycję warsztatów szkoleniowych w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”.

Adresatami szkolenia byli nauczyciele szkół podstawowych i ponad podstawowych z terenu powiatu lubartowskiego. Łącznie w zajęciach wzięło udział 13 osób.
Warsztaty szkoleniowe prowadził Koordynator Powiatowy Ratownictwa Medycznego mł. ogn. Krzysztof Gierach, pełniący na co dzień służbę w miejscowej jednostce ratowniczo – gaśniczej.

Przedmiotowa kampania, ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach warsztatów ich uczestnicy mieli możliwość zaznajomienia się w teorii i praktyce z  poniższymi zagadnieniami:

  • regulacjami prawnymi dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy,
  • zasadami zapewnienia bezpieczeństwa własnego oraz zabezpieczenia miejsca wypadku,
  • sposobami ewakuacji osób poszkodowanych w miejsce bezpieczne,
  • zasadami prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej u osób dorosłych, dzieci i niemowląt,
  • metodami udrażniania dróg oddechowych,
  • postępowaniem w stanach urazowych: rany, krwotoki złamania, zwichnięcia, skręcenia oraz w nagłych zachorowaniach: zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca.

Sytuacje nagłego zagrożenia życia i zdrowia, które wymagają natychmiastowej interwencji mogą spotkać każdego z nas. Możemy się w niej znaleźć zarówno w roli poszkodowanego lub świadka zdarzenia, kiedy to będziemy zobowiązani do udzielenia pierwszej pomocy. Szkoła jest miejscem, gdzie mogą zdarzyć się różne sytuacje, które będą wymagały udzielenia pierwszej pomocy, dlatego też znajomość zasad jej udzielania może okazać się niezbędna. Pozyskana wiedza i umiejętności wpływają na pozytywne nastawienie emocjonalne i przełamują wewnętrzne obawy przed udzieleniem pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, w różnych sytuacjach życia codziennego.