Obowiązek informacyjny dot. oznakowania zakupów z dotacji (5000 zł) otrzymanych w miesiącu wrześniu/październiku 2019 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie przypomina, że zgodnie z zapisem § 5 pkt. 2 umowy o realizację zadania publicznego pod tytułem „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” Zleceniobiorca (jednostka OSP) jest zobowiązana do umieszczenia logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkości i przeznaczenie tego nie uniemożliwiają, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń.

W załączeniu wzór tablicy i naklejki.

Skip to content